Obecní zeleň

 

Péče o veřejnou zeleň                                                                                                

- sečení travnatých ploch se sběrem a likvidací travní hmoty

- sečení hůře a těžce přístupných míst,

- likvidace invazních křovin a rostlin,

- rizikové kácení,

- sečení podél komunikací

 

 Mimolesní zeleň

- výsadba a údržba alejí

- výsadba stromků, remízků a keřů

- stavba oplocenek

- individuální ochrana stromků

- údržba břehů vodních toků a rybníků